དབྱི་རག་བདེ་འཇགས་དམག་དཔུང་གིས་དབྱི་སི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཐལ་སྤྱོད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་བཅུ་གཉིས་བསྐྱབས།
2019.02.12 ཁུངས། ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 64

དབྱི་རག་མཉམ་འབྲེལ་འགུལ་སྐྱོད་བཀོད་འདོམ་པུའུ་ཡིས་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་གསལ་སྒྲོག་སྤེལ་ཏེ། དབྱི་སི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཐལ་སྤྱོད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཡཱ་ཙི་ཏིས་ཀྱི་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དེར་དབྱི་རག་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ནས་བསྐྱབས་ཟེར།
བཀོད་འདོམ་པུའུ་ཡི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལཱ་སུའུ་ཨར་གྱིས་གསལ་སྒྲོག་ནང་བཤད་རྒྱུར། དབྱི་རག་བདེ་འཇགས་དམག་དཔུང་གིས་ཉིན་དེར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ནེ་ནེ་ཝེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་མའོ་སུའུ་ཨར་ཉེ་འདབས་སུ་ཉེན་སྐྱོབ་འགུལ་སྐྱོད་སྤེལ་ཏེ། དབྱི་སི་ལན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་ཐལ་སྤྱོད་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་བུད་མེད་དྲུག་དང་དེའི་བུ་བུ་མོ་དྲུག་བདེ་བླག་ངང་བསྐྱབས། བདེ་འཇགས་དམག་དཔུང་གི་འགེབས་སྲུང་འོག སྲོག་ཉེན་ལས་བསྐྱབས་པ་དག་ཡཱ་ཙི་ཏིས་ཀྱི་མི་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཞིན་ཅཱ་ཨར་གྲོང་རྡལ་དུ་ལོག་ཡོད།