ཐུན་ཏེ།
ལས་ཁུངས་དང་སྡོད་ཁུལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཏང་གི་ཉིན་མོའི་བརྗོད་དོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།
རང་རྫོང་གི་འཁྲབ་སྟོན་པ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་སྟ་གོན་གང་ལེགས་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱན་གོས་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་སྐབས་བཞི་བའི་སྟེང་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།
རྫོང་སྲིད་གཞུང་ཏང་ཙུའུ་ཡིས2019ལོའི་རྒྱས་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བ་འཚོགས།
རྫོང་དམངས་ཆེན་ཏང་ཀྲི་པུའུ་དང་རྡེའུ་དཀར་སྡེ་བའི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཡིས་ཏང་གི་ཉིན་མོའི་བརྗོད་དོན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ།
རྫོང་རུ་རྟགས་མའི་རྐང་རྩལ་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་བཅུ་བ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་མཇུག་སྒྲིལ།
རང་རྫོང་གིས་རྐ་འབའ་སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་ནང་ཁུལ་ནས་གཞུང་ལམ་དང་སྤྱི་བའི་རླངས་འཁོར་འཇོག་སའི་དངུལ་བསྡུ་ཚད་བསྡུ་ཚད་གཞིའི་ཉན་དཔྱད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།
འབའ་ལུང་ཞང་གིས2019ལོའི་རོང་འབྲོག་པའི་ཏང་ཡོན་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས།
སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐུན་ཏེ་རྫོང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་འཚོགས།
མཚོ་སྔོན་ཐུན་ཏེའི་ས་གཤིས་སྤྱི་གླིང་སྙན་ཞུ་བྱ་བར་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་བླངས།
ཡྭང་ཧེ་ལུང་འཁོར་དང་བཅས་པས་རང་རྫོང་གི་སྤྱིའི་བཟོ་ཚོགས་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛུབ་སྟོན་གནང་།
མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་ལ་རང་རྫོང་གིས་གྲྭ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྒང་ཡིན།
རང་རྫོང་གིས་སྐབས་བཅུ་བའི་རྫོང་རུ་བུམ་པའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
ཐང་མགོ་གྲོང་རྡལ་གྱིས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ་འཚོགས།
རྐ་འབའ་སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་གྱིས2019ལོའི་དབྱར་དུས་ཀྱི་ཏང་ཡོན་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས།
ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྐོར་ཞིབ་ཚན་ཁག་གཉིས་པའི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཐུན་ཏེའི་ཏང་གི་ཚན་ཆུང་དང་རྫོང་སྒྲིག་ཨུའི་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཀྲི་པུའུ་སོགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་ཏང་གི་ཉིན་མོའི་བརྗོན་དོན་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
རང་རྫོང་གིས་བརྒྱད་གཅིག་དམག་བཙུགས་དུས་ཆེན་ལ་དམག་མིར་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
རང་རྫོང་གིས་དཀའ་ངལ་མི་སྣར་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
རང་རྫོང་གིས་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་ཆེད་དམིགས་འཐབ་རྩོད་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།
མེ་ཕུང་སྐོར་བྲོ་དང་ཕྱི་བགྲོད་སྒར་སྡོད་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྩྭ་ཐང་གི་ལྷང་འཇགས་དཀྲོགས།
སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་སྣ་མང་གིས་རང་རྫོང་གི་ཡུལ་སྐོར་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་།
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།