ཐུན་རིན།
2019ལོའི་ཟླ08པའི་ཚེས06ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས2ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས13ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས27ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས་12ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས་7ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ3པའི་ཚེས་5ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས་21ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས་16ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས་26ཉིན་གྱི་ཐུན་རིན་གསར་འགྱུར།
12ཞོལ་ངོས།