ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > གཟུགས་ལྡན་ལེ་ཚན། > རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་བའི་མེ་ལོང་།

ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས།


སྤེལ་དུས། 2014-06-20 10:54:22   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།