ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > གཟུགས་ལྡན་ལེ་ཚན། > རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་བའི་མེ་ལོང་།

ཀྲུང་གོའི་ནུབ་ཡུལ་གྱི་མཐོང་ཐོས། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་།


སྤེལ་དུས། 2014-10-15 10:25:50   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།