ད་ལྟ་གཟིགས་བཞིན་པ། > མདུན་ངོས། > ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན། > ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༼༣༩༥༽

སྤེལ་དུས། 2018-04-24 11:55:30   ཡོང་ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས།   རྡེབ་ཚད།    ནང་དོན་འདི་སྤེལ་མཁན། ནོར་བུ་འཚོ།

ཐེངས་འདིའི་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་ནང་ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར་དང་ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད། རིག་པའི་སྐར་ཁུང་བཅས་ཀྱི་ཚན་པ་ཆུང་ངུ་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་གློག་བརྙན་འཕྲིན་སྒྱུར་སྐྲུན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ན་གཞོན་སྐད་སྒྱུར་བ་རིན་ཆེན་འཚོས་བཤད་པའི་བེའུ་རྒྱ་ཐོས་རྭ་ཅོ་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་དང་གཏམ་སྨྲ་ལྕེ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་སློབ་གྲོགས་ཆུང་ཆུང་ལྷ་མོ་གཡང་སྒྲོན་གྱིས་བཤད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞེས་པའི་ཁ་ཤགས་ཅིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

微信图片_20180424114255.jpg

སློབ་གྲོགས་ཆུང་ཆུང་ལྷ་མོ་གཡང་སྒྲོན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ནོར་བུ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

 

 

 

མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་གནས། 


ར་སྤྲོད་ཨང་།          མིང་མེད།    
མཛའ་འབྲེལ་ཨ་ལུང་།
ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ།གུང་ཁྲན་ཏང་གི་དྲ་བ།བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་།མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།ཁམས་པའི་དྲ་བ།ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།ཀྲུང་གོའི་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།