བྱིས་པའི་གཉོར་སྐྱོང་དབང་ཆ་དང་རྒྱུ་ནོར་བགོ་བཤའི་ཐད་ཀྱི་རྩོད་གཞི།
བཟའ་འཐོར་རྗེས་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་གཉོར་སྐྱོང་དབང་ཆའི་རྩོད་གཞི།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གློག་ཤུགས་སྒྲིག་ཆས་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་བའི་བྱས་ཉེས།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིམ་པ་དང་པོའི་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་དེའི་གྲུབ་རྫས་ཉོ་ཚོང་བྱས་པའི་ནག་ཉེས།
བསམ་བཞིན་དུ་མི་བསད་པའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།
སྤྱི་ཚོགས་བདེ་སྲུང་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་རག་བཤད།
གང་འདྲ་ཞིག་ལ་རྩྭ་སའི་འགན་གཙང་ལེན་གྱི་བེད་སྤྱོད་དབང་ཆ་ཟེར།
རྩྭ་སའི་རྩོད་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་དམངས་གྱོད།
ཡ་ང་བའི་རྒྱན་ལྐུག་གི་མཇུག་འབྲས།
ཁྱིམ་བཟའ་ཟླའི་མནར་གཅོད་ལས་ཡ་ང་བའི་གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་ཉེས་པ།
གཉེན་སྒྲིག་ཡི་གེ་མེད་པའི་བཟའ་འཐོར་གྱོད་གཞི།
བསྐྱིས་དངུལ་མ་འཕྲོད་པའི་ལག་བསྟར་གྱོད་གཞི།
ཉེན་རྟོག་པས་འགྲིམ་འགྲུལ་སྒྲིག་ལམ་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་བཀག་འགོག་བྱས་པའི་ཉེས་དམིགས།
མེ་མདའ་དང་མདེའུ་ལྐོག་ཉར་བྱས་པའི་ནག་ཉེས
ཞིང་ཆེན་གསུམ་བརྒལ་བའི་རྐུ་འཁྱེར་གྱི་གྱོད་གཞི་གླེང་བ།
རླངས་འཁོར་སོགས་འཁོར་ལོའི་རིགས་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་ལས་བྱུང་བའི་དམངས་དོན་གྱོད་གཞི།
སྡོད་ཁུལ་ཡོ་བསྲང་གི་ཁྲིམས་ཆད་སྐོར་གླེང་བ།
ངལ་རྩོལ་གན་རྒྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ལག་བསྟར་གྱོད་གཞི།
རྒྱུ་ནོར་བཙན་འཕྲོག་གི་བྱས་ཉེས་བསགས་པའི་ནག་ཉེས་གླེང་བ།
མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་བཅད་ལག་བསྟར་དང་ལེན་མ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས།
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།