མི་ལུས་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་བྱས་ཉེས་གླེང་བ།
2019.10.25 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་མ་རྫོང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དུ་བཅར་འདྲིའི་བྱ་བར་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་པ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ།

པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་པ་ལྷ་འཛོམས།

པདྨ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཡི་ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་པ་སྙིང་དཀར་རྒྱལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ། 
ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན། 
ལེ་ཚན་འདི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཡིན། 
སྐུ་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཐད་དུ་རོགས་སྐྱོར་མཁོ་ཚེ་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རོགས།
འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། ཤ་བོ་སྐྱབས། 13997266890སྐད་འཕྲིན། 13997266890
རྟ་མགྲིན་སྐྱབས། 17697365295སྐད་འཕྲིན། D15597665541