ངལ་རྩོལ་པར་ངལ་རྩོལ་གླ་ཆ་མ་འཕྲོད་པའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།
2021.05.17 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་དཔོན་གྱི་ལས་རོགས་པ་

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུའུ་ཉེས་དོན་རུ་ཆེན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ།

ལེ་ཚན་འདིའི་མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ། 
ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

ལེ་ཚན་འདི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་རོགས་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཡིན། 
སྐུ་ཉིད་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཐད་དུ་རོགས་སྐྱོར་མཁོ་ཚེ་ང་ཚོ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱ་རོགས།
འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར། ཤ་བོ་སྐྱབས། 13997266890སྐད་འཕྲིན། 13997266890
རྟ་མགྲིན་སྐྱབས། 17697365295སྐད་འཕྲིན། D15597665541