མི་ལུས་མནར་གཅོད་བཏང་སྟེ་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་བྱས་ཉེས་གླེང་བ།
བཟའ་ཚང་གཉེན་འཐོར་ལས་བྱུང་བའི་དམངས་དོན་གཏུགས་བཤེར་གྱོད་གཞི།
འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་བདེ་འཇགས་ཤེས་བྱའི་སྐོར་གླེང་བ།
སྣུམ་སྣོན་ས་ཚུགས་ཀྱི་མཛོད་ཁང་མེར་བཏང་བའི་ནག་ཉེས།
གཞུང་དངོས་རྐུས་འཁྱེར་བྱས་པའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།
རི་དྭགས་ལྐོག་བརྔོན་གྱི་ཉེས་དམིགས།
འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།
ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་གྱི་ནག་དང་ངན་གྱི་ཉེས་དམིགས་གླེང་བ།
དམངས་དོན་གྱོད་གཞི་ལས་འཕྲོས་པའི་ལག་བསྟར་སྐོར་གླེང་བ།
སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཛིན་ཡིག་བོར་བརླག་བྱུང་བར་བསྟེན་རྒྱུ་ནོར་གཡོ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།
སྡོད་ཁུལ་ཉེས་ཅན་ཡོ་བསྲང་མི་སྣའི་ཉེས་བསགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གླེང་བ།
མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཅད་ཁྲ་ལག་བསྟར་དང་ལེན་མ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས།
དྲ་རྒྱའི་དུས་རབས་སུ་དྲ་ལམ་ཉེན་རྟོག་པའི་ལས་འགན་གླེང་བ།
ཟས་རིགས་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འགལ་ནག་ཉེས།
སྡོད་ཁང་བསྒྱུར་བཀོད་ཀྱི་ལས་གཞི་ལས་འཕྲོས་པའི་སྲིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་གྱོད་གཞི།
ཤོ་རྒྱག་རྒྱན་འཇོག་གི་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་སྤྱོད།
དྲ་ལམ་ཉེས་བསགས་ཀྱི་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།
མི་ལུས་རང་དབང་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཚོད་འཛིན་བཀག་བསྐྱིལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས།
“ནག་འཇོམས་ངན་སེལ”གྱི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་རག་བཤད།
སྐད་འཕྲིན་སྤྱོད་ཉེས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་གླེང་བ།
གོང་ངོས།12345ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།