2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས22ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས20ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས13ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
མདུན་ངོས།གོང་ངོས།79808182838485ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།