• ཝང་དབྱང་གིས་ལི་པེ་རི་ཡའི་གནས་སྐབས་གྲོས་ཞུགས་དཔོན་པོ་ཨ་ཨར་པའོ་ཐི་ཆེ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

 • ཝང་དབྱང་གིས་མཚོ་སྔོན་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད།

 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་མཛད།

 • ལིས་ཀྲན་ཧྲུའུ་ཡིས་ཡའོ་ནན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་གྲོས་མོལ་མཛད།

 • ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཡའོ་ནན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།