མཚོ་སྔོན་གསར་པའི་གཟི་དཔལ།

མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་འཁོར་དོན་ལྔ་ལོན་པར་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་བའི་བསྟུད་འགོད་ལེ་ཚན།
2024.04.16