མཚོ་ལྷོ།
ཀྲུང་གོའི་མཚོ་སྔོན་པོའི་འོ་ཞོ་རིག་གནས་དུས་སྟོན་སྐབས་བཞི་བ་ཟི་ལིང་དུ་བསྡུས།
རང་ཁུལ་གྱི་དམའ་འབྲིང་སློབ་མ་སྟོང་བདུན་ལྷག་འབྲིང་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།
བྱམས་དང་བརྩེ་བས་ནད་བརྟག་གསོ་བཅོས་བྱེད་མཁན་བང་ལིས།
ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་ཐར་བྱ་བའི་ཡུལ་དངོས་སྐུལ་འདེད་གྲོས་ཚོགས་ཀོས་ནན་རྫོང་དུ་བསྡུས།
རང་ཁུལ་གྱིས་མཚོ་སྔོན་ཉོ་ཚོང་ངོ་འཕྲད་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུགས་པའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཡོད།
སྐབས་གཉིས་པའི་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུ་འགྲན་སྡུར་གྱི་མཚོ་ལྷོ་འགྲན་ཁུལ་གྱི་འགྲན་བསྡུར་མཇུག་བསྡུས།
ཀྲང་བུན་ཁོས་ཀྱིས་འགོ་འཛིན་བྱས་ནས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའི་ཚོགས་འདུ་73པ་བསྡུས།
ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་སྐོར་ཞིབ་ཚན་ཆུང་གཉིས་པ་དང་ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོས་ཐུག་འཕྲད་ཚོགས་འདུ་བསྡུས།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས13ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
ཁུལ་ལས་རིགས་སློབ་གྲྭས་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་འཁོར70ལོན་པར་བསུ་བ་བྱེད་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
རང་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་མའི་དམ་བཅའ་མི་བརྗེད་པར་འོས་འགན་ཡིད་ལ་དམ་པོར་བཅངས་ཞེས་པའི་སློབ་གསོའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ6པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་སློབ་སྟོན་ཚན་ཆུང་18པའི་ཚན་ཆུང་དང་པོས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བྱ་བར་ལྟ་སྐུལ་སློབ་སྟོན་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས།
ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནག་འཇོམས་ངན་སེལ་གྱི་གཅིག་གྱུར་འགུལ་སྐྱོད་སྤེལ།
ཐུན་ཏེ་རྫོང་གིས་རྫོང་རུ་བུམ་པ་རྟགས་མའི་རྒྱུག་འགྲན་སྐབས་གཉིས་པ་བསྡུས།
2019ལོའི་རྨ་ཆུའི་ནང་དུ་ཉ་གཏོང་བའི་བྱ་འགུལ་དེ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་ནས་སྤེལ།
2019ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
གོང་ངོས།123456ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།