མཚོ་ལྷོ།
བློ་མཐུན་མཁའ་འགྲོ་ཐར་གྱི་སྔོན་ཐོན་མཛད་རྗེས་སྐོར་སྐྱོད་སྙན་ཞུ་གྲོས་ཚོགས་རང་ཁུལ་དུ་བསྡུས།
ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་ཚན་ཁག་གིས་ཆེད་དོན་དམངས་གཙོ་འཚོ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
ཀྲང་བུན་ཁོས་ཀྱིས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས89པར་འགོ་འཛིན་མཛད་ནས་བསྡུས།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
རང་ཁུལ་གྱིས“12.2”རྒྱལ་ཡོངས་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཉིན་མོའི་བརྗོད་དོན་བྱ་འགུལ་སྤེལ།
རང་ཁུལ་གྱིས་འགྲིམ་འགྲུལ་དབུལ་སྐྱོར་བྱ་བའི་ཐད་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་བླངས་པ།
ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཐིན་གྱི་རྟོག་ཞིབ་ཚན་ཆུང་གིས་རང་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཁུལ་དུས་འགོད་སྒྲིག་གཞི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱས།
ཁུལ་ཨུའི་གཞུང་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་གནས་ཚན་ཆུང་གིས་སློབ་སྦྱོང་རྒྱ་བསྐྱེད་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས2ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས29ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
ཁུལ་ཨུའི་དམག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་བུད་པའི་དམག་མིའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
ཁུལ་ཨུའི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་དང་ཆ་འཕྲིན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གྲོས་ཚོགས་དང་པོ་བསྡུས།
ཀྲང་བུན་ཁོས་ཀྱིས་འགོ་འཛིན་བྱས་ནས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའི་རྒྱ་བསྐྱེད་ཚོགས་འདུ88པ་བསྡུས།
2019ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
སྡོད་ཁང་སྤྱི་གསོག་མ་དངུལ་གྱི་སྐད་འཕྲིན་བྱེད་སྒོ་ལས་དམངས་ལ་ཕན་ཁེ་བསྐྲུན་པ།
ཞིན་ཧེ་རྫོང་སྲིད་དོན་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་སྐད་གཉིས་ཞབས་ཞུ།
2019ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས27ཉིན་གྱི་མཚོ་ལྷོ་གསར་འགྱུར།
རང་ཁུལ་གྱིས་ཏང་གི་ཚགས་པར་དང་ཏང་གི་དུས་དེབ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱ་བའི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས།
ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ཨུ་ཁང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པའམ་ཀྲུའུ་རིན་གཞོན་པ་ཀོའོ་དཔའ་ཡིས་རང་ཁུལ་གྱི་བྱ་བར་རྟོག་ཞིབ་བྱས།
ཁུལ་སྤྱིའི་བཟོ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ལས་ཞབས་ཞུ་ལས་རིགས་བཟོ་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་ལ་ཞུགས་པའི་མཛད་སྒོ་བསྡུས།
གོང་ངོས།123456ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།