རྨ་ལྷོ།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས30ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས4ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2020ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས1ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས31ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས21ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
2019ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས19ཉིན་གྱི་རྨ་ལྷོའི་གསར་འགྱུར།
གོང་ངོས།12345ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།