ཞི་ཅིན་ཕིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་དོན་ལྔ་འཁོར་བའི་མཐོ་རིམ་ཚོགས་འདུ་རབ་དང་རིམ་པར་ཞུགས་རྒྱུ་རེད།
2020.09.15 ཁུངས། ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 0

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གདན་དྲངས་པ་ལྟར། བརྙན་ལམ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་དོན་ལྔ་འཁོར་བའི་མཐོ་རིམ་ཚོགས་འདུ་རབ་དང་རིམ་པར་ཞུགས་ནས་དེ་འབྲེལ་གྱི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་རྒྱུ་རེད།

 
ལོ་ཙཱ་བ། བན་དེ་སྐྱབས།