2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས18ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས17ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས16ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས13ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2015ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས4ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས2ཉིན་གྱི་མཚོ་སྔོན་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2016ལོའི་ཟླ1པའི་ཚེས1ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2015ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས31ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2015ལོའི་ཟླ12པའི་ཚེས30ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
མདུན་ངོས།གོང་ངོས།78798081828384ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།