2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས12ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས8ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས7ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས6ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས3ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ཧྲིལ་བོ༽
2018ལོའི་ཟླ8པའི་ཚེས1ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ཧྲིལ་བོ༽
2018ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས30ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས29ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7བའི་ཚེས26ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས28ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7བའི་ཚེས25ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7བའི་ཚེས24ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས23ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ས་གནས་གསར་འགྱུར།
2018ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས15ཉིན་གྱི་ཨ་མདོ་ཀྲུང་དབྱང་གསར་འགྱུར།
གོང་ངོས།123456ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།