2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
2020.02.12 ཁུངས། མཚོ་སྔོན་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། ཀློག་གྲངས། 11

2020ལོའི་ཟླ2པའི་ཚེས11ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད0ནས24བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་ཇེ་མང་དུ་སོང་མེད་པ་དང་། ནད་པ་ལྕི་མོའི་རིགས་གཅིག་ཀྱང་ཇེ་མང་དུ་སོང་མེད་ལ ། རིམས་ནད་ལས་འདས་པའི་ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་དང་། ནད་དྲག་ནས་སྨན་ཁང་ལས་ཕྱིར་བུད་པའི་ནད་པ 2 ཡོད།  ཉིན་དེར་གསར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བའི་གློ་ཚད་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ་དང་དོགས་ཡོད་ནད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།

ཟླ2ཚེས11ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད24བར་དུ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དུ་བསྡོམས་པས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་བའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པ18ཡོད་པ་དང་།  དེའི་ནང་ནད་པ་ལྕི་མོ 3 དང་། འདས་པའི་ནད་པ་མེད།  ནད་དྲག་སྟེ་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་བུད་པ 5 ཡོད།  ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་པའི་ནད་པའི་ཁྲོད་དུ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་པ15ཡོད་པ་དང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་དུ་ནད་པ3ཡོད། ནད་རྟགས་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་ནད་པ13སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ད་སྔར་ནད་པར་འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པའི་མི435ལ་རྗེས་འདེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ།   མི68ལ་ནད་འགོས་མེད་པས་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག  མི367ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།