སྤེལ་དུས།2017.12.11 ཡོང་ཁུངས།
88
0

མཱ་ཅི་ཞའོ།

མཱ་ཅི་ཞའོ། ཕོ། ཧེ་རིགས། 1961ལོའི་ཟླ12པར་སྐྱེས། མཚོ་སྔོན་མེན་ཧིའི་མི་ཡིན། 1979ལོའི་ཟླ9པར་བྱ་བར་ཞུགས། 1983ལོའི་ཟླ3པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས། ཞིང་ཆེན་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཆེན་བསླབ་གནས་བླངས་ཤིང་། དཔལ་འབྱོར་མཁས་ཅན་ཡིན། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་བཞེས་ཡོད།

སྔ་གཞུག་ཏུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་ཀུང་ཟིའི་སྤྱི་གཉེར་བ་གཞོན་པ་དང་སྤྱི་གཉེར་བ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་། ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་ཀུང་སིའི་སྤྱི་གཉེར་བ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་འབྲུ་རིགས་ཅུའུ་ཡི་ཅུའུ་ཀྲང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དཔའ་ལུང་ཧེ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་གི་རྫོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་རྫོང་དཔོན་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

2005ལོའི་ཟླ5བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས་པ་དང་། 2005ལོའི་ཟླ་7པར་ཕིན་ཨན་རྫོང་གི་རྫོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས།

2010ལོའི་ཟླ4བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(ཐིན་རིམ་པ)དང་པོ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

2011ལོའི་ཟླ4བར་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་དབང་མིན་པའི་དཔལ་འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཏང་བཟོ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས།

2013ལོའི་ཟླ2པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའུ་ཡི་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་བཟོ་ཚོང་མཉམ་འབྲེལ་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ(ཐིན་རིམ་པ)། ཞིང་ཆེན་སྤྱི་དབང་མིན་པའི་དཔལ་འབྱོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཏང་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས།

2015ལོའི་ཟླ5བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐིན་གྱི་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2015ལོའི་ཟླ7པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་དང་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2016ལོའི་ཟླ9བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2017ལོའི་ཟླ5བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཞིང་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་སྐྱེལ་འདྲེན་ཐིན་གྱི་ཐིན་ཀྲང་། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས།

2017ལོའི་ཟླ12པར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་དང་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་བཞེས།

གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་། ༼ ཧྲིལ་བོ ༽ གསར་འགྱུར་མཉམ་སྒྲོག ༼ ཧྲིལ་བོ ༽
ཞོགས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར། སྒྲ་ལྡན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། དུས་ཐོག་གསར་འགྱུར།
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།