མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ལོ་ལྔའི་གྲུབ་འབྲས་གླེང་བ།
2019.05.08 ཁུངས། རང་རེའི་ལས་ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 2861

མཚར་སྡུག་གི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ།

འབད་འཐབ་ཀྱི་དུས་རབས་གསར་བ།

བོད་ཁུལ་གྱི་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་འཕོ་འགྱུར་གླེང་བ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ། མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་སྐབས་དང་པོའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་བདེ་མཆོག

མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་སྐབས་གཉིས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

དཔའ་རིས་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་པ། མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བོད་སྨན་ཁང་གི་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་སྨན་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་པ། བོད་ཀྱི་འདབ་ཆགས་ཞིབ་འཇུག་པ། མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་སྐབས་གཉིས་པའི་ལས་འཛིན་འཇུ་བཀྲ་ཤིས་བཟང་པོ།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་གནའ་དཔེ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཞུས་ཆེན་ལོ་ཙཱ་བ། མཚོ་སྔོན་བོད་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ཚེ་དཔལ་སྟོབས་ལྡན།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག གཞན་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་དྲ་བའི་སྐད་འཇོག་སར་སྐད་བཞག་ནའང་ཆོག