﹛ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཞབས་རྗེས་བསྙེགས་པ﹜བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གི་སེམས་གཏམ།
2021.08.09 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

         ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་ནས་ཚེས་དགུ་ཉིན་བར། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝང་ཅན་ཅུན་དང་། ཧྲིན་ཀྲང་ཞིན་ཁྲང་ཞིང་གཉིས་ཀྱི་ཕེབས་རོགས་འོག་སྔ་གཞུག་ཏུ་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དང་། མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་ཁེ་ལས་དང་སྡེ་ཁུལ། རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ། ཞིང་སྡེ་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་རྟོག་དཔྱོད་ཞིབ་འཇུག་མཛད།  ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་འོམ་ཆུ་གྲོང་རྡལ་དཀོན་ལོ་གོང་མ་སྡེ་བའི་སྡེ་མི་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཁོ་ཚང་ལ་ཕེབས་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་སེམས་ཚོར་གླེང་ཡོད།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་འོམ་ཆུ་གྲོང་རྡལ་དཀོན་ལོ་གོང་མ་སྡེ་བའི་སྡེ་མི།


རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་པ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ།

ལྟ་སྐུལ་པ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

«375ཐད་གཏོང་ཁང»ལ་གླེང་གཞི་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཡོད་ན།

ལྷ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས། 13709734333

lajiazhaxi@163.com

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ། 13107588848

464412669@qq.com

བཅས་གང་རུང་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ཆོག