ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། དཔའ་རྒོད་ཚན་རིག་པ་ཆེན་མོ་ཧོའོ་ཅིན།
2019.04.15 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

ཐེངས་འདིའི་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ་གྱི་ནང་དུ་ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར་དང་ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད། རིག་པའི་སྐར་ཁུང་བཅས་ཀྱི་ཚན་པ་ཆུང་ངུ་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ལེ་ཚན་ནང་རྒྱས་སྤྲོས་ནི་ཇི་ལྟར་ངོམ་པའི་ཐད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཐུང་ངུ་ཞིག་དང་དཔའ་རྒོད་ཚན་རིག་པ་ཆེན་མོ་ཧོའོ་ཅིན་ཡང་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ནོར་བུ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན། 

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།