ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༼ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མིག༽
2020.05.20 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 93

ཐེངས་འདིའི་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ་ལེ་ཚན་ནང་རིག་པའི་སྐར་ཁུང་དང་ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར། ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད་བཅས་ཀྱི་ཚན་པ་ཆུང་ངུ་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད །

༡ རིག་པའི་སྐར་ཁུང་གི་ནང་དུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མིག་དང་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་ཤེས་བྱ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད

༢ ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྲེའུ་ཕྲུག་པྲ་ཚགས་དང་བྱི་ལ་རྒན་པོ་ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གཉིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

༣ ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ན་ཆུང་གཞས་མ་གངས་ཅན་སྒྲོལ་མས་བླངས་པའི་སྒང་བ་བོད་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞེས་པའི་བྱིས་གླུ་སྙན་མོ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ནོར་བུ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།