མཚོ་སྔོན་རྩྭ་ཐང་གི་སྣོད་བཅུད་བཟོ་སྐྲུན་གལ་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འཕེལ་རིམ་བདེ་བླག་ཡིན་པ།
མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རྒྱབ་རི་བརྟན་པོ་ཡོད།
རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྲིད་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལེའུ་གསར་བ་གསར་རྩོམ་བྱེད་དགོས།
མཚོ་སྔོན་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་བསྡུས་གཟུགས་སྟེ་རྨ་སྟོད།
“ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་མཛོད” སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ནས་གཙང་གསུམ་ཆུ་བོ་དྭངས་གཙང་ཡོང་བར་ཁག་ཐེག་བྱས།
མཚོ་སྔོན་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་བཅོས་སྐྱོང་གི་མ་དཔེ།
སྐྱེ་དངོས་སྣ་མང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཁྲོད་ཀྱི་ཀྲུང་གོའི་བློ་གྲོས།
སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་སྐས་རིམ་གསར་བ་ཞིག་ཏུ་བསླེབས་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་དང་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ལྗང་བསྒྱུར་ཐད་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་བླངས།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དྲིལ་སྒྲོག་སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ཤུགས་ཆེན་པོས་སྐུལ་འདེད་བཏང་།
དུས་རབས་གསར་བའི་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བགྲོད་ལམ་དུ་ལེགས་པོར་བསྐྱོད་དགོས།
ལོ་ལྔའི་རིང་མཚོ་སྔོན་གྱིས་ས་ཆུ་ཤོར་བའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ4880བཅོས་སྐྱོང་བྱས།
ལམ་ལུགས་ནན་མོ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ནན་མོས་སྐྱེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་ལམ་ལུགས་མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས།
གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་ཁམས་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་སྔར་ལས་ཇེ་བརྟན་དུ་བཏང་བ།
རང་རྒྱལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་སླར་གསོའི་ཐད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་པས་ཁོར་ཡུག་གི་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་།
སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་དེ་མི་རྣམས་ཀྱི་རང་རྟོགས་བྱ་སྤྱོད་དུ་བསྒྱུར་དགོས།
མདོ་ལ་རི་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་དོ་དམ་ཅུའུ་དངོས་སུ་བཙུགས་པ།
ལོ་བཅུའི་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོས་གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་ལ་སླར་ཡང་མཛེས་སྡུག་བསྩལ།
མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་གིས་ཚན་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་བླངས།
མེ་ལོང་སྡེ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་ལམ་བུ།
མདུན་ངོས།གོང་ངོས།78910111213ཞོལ་ངོས།